Theo đó, Thông tư quy định, tổ chức khi nộp hồ sơ đề nghị chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường phải nộp phí thẩm định, khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường phải nộp lệ phí theo quy định.

Trung tâm Quan trắc môi trường thuộc Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định.

Về mức thu phí thẩm định, Thông tư quy định:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

M

K

Dưới 16 thông số

(M = 1,0)

Từ 16 đến 30 thông số

(M = 1,2)

Từ 31 đến 45 thông số

(M = 1,4)

Từ 46 đến 60 thông số

(M = 1,6)

Trên 60 thông số

(M = 1,8)

Đồng bằng Bắc bộ (K = 1,0)

42.000

50.400

58.800

67.200

75.600

Trung du, miền núi phía Bắc

(K = 1,1)

46.200

55.440

64.680

73.920

83.160

Bắc trung Bộ và duyên hải miền trung (K = 1,2)

50.400

60.480

70.560

80.640

90.720

Tây nguyên

(K = 1,3)

54.600

65.520

76.440

87.360

98.280

Đồng bằng Nam bộ (K = 1,4)

58.800

70.560

82.080

94.080

105.840

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường là 200.000 đồng/giấy/lần cấp.

Về việc quản lý và sử dụng phí, lệ phí thu được Thông tư nêu rõ, phí thẩm định, lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước; Cơ quan thu phí, lệ phí được trích để lại 90% trên tổng số tiền phí thẩm định thực thu được trước khi nộp vào ngân sách nhà nước để chi cho nội dung quy định.

Số tiền phí thẩm định còn lại (10%) và toàn bộ (100%) số tiền lệ phí cấp giấy chứng nhận thu được, cơ quan thu phí, lệ phí phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/6/2014./.

Phương Quyên