Theo đó, trong báo cáo hợp nhất quý IV/2020, PHR ghi nhận doanh thu đạt 746,2 tỷ đồng, tăng 55,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 398,4 tỷ đồng, so với cùng kỳ lỗ 162,3 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 13,4% lên 25,1%.

Trong quý IV/2020, PHR có ghi nhận thu nhập khác là 332,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là âm 178,9 tỷ đồng. Nguyên nhân của việc lợi nhuận tăng là do công ty ghi nhận khoản tiền đền bù hỗ trợ thiệt hại khi bàn giao đất thực hiện dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2 là 304 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 1.632,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.123,6 tỷ đồng, lần lượt giảm 0,4% và tăng 130,3% so với thực hiện trong năm 2019.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của PHR tăng 11,8% lên 6.545,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 2.498,5 tỷ đồng, chiếm 38,2% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 1.779,9 tỷ đồng, chiếm 27,2% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 574,4 tỷ đồng, chiếm 8,8% tổng tài sản./.

Hồng Quyên