Hành lang pháp lý đã tương đối đầy đủ, đồng bộ

Đánh giá về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công (TSC) năm 2021, báo cáo từ Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính cho biết, hiện đã hình thành được hệ thống pháp luật tương đối đầy đủ và đồng bộ để thực hiện công tác này.

Quản lý tài sản công ngày càng chặt chẽ, đẩy lùi thất thoát, lãng phí
Khai thác, sử dụng hiệu quả đất đai góp phần tăng thu cho ngân sách.

Theo đó, pháp luật về quản lý, sử dụng TSC đã xác lập rõ đối tượng được giao quản lý, sử dụng đối với mỗi loại TSC gắn với quyền và nghĩa vụ của tập thể và cá nhân, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong quản lý, sử dụng; xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, định mức sử dụng TSC đồng bộ gắn với trách nhiệm kiểm tra việc tuân thủ tiêu chuẩn định mức trong toàn bộ quá trình quản lý; nâng cao tính công khai trong quản lý, sử dụng TSC; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu để từng bước nắm chắc, nắm đầy đủ hiện trạng và tình hình biến động của tài sản…

Bên cạnh đó, cơ chế phân công, phân cấp quản lý, sử dụng TSC cũng được tạo ra để phù hợp trình độ phát triển kinh tế - xã hội, tính chất quản lý, sử dụng TSC, năng lực quản lý của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị. Quy định về phân cấp quản lý TSC được thực hiện xuyên suốt từ khi có Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đến nay theo nguyên tắc tài sản do cấp nào quản lý thì cấp đó quyết định việc đầu tư, mua sắm, sử dụng, khai thác, xử lý tài sản. Việc phân định thẩm quyền quyết định cụ thể trong nội bộ bộ, ngành, địa phương do bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, HĐND và UBND cấp tỉnh quyết định. Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính quyết định các nội dung liên quan đến nhiều bộ, ngành, địa phương.

Đáng chú ý, công tác quản lý, sử dụng TSC từ khi có Luật Quản lý, sử dụng TSC nói chung và năm 2021 nói riêng đã được các cấp, các ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm triển khai thực hiện; nhận thức và thực tiễn thực hiện có những chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện mục tiêu phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Hiện đại hóa công tác quản lý tài sản công

Đã sắp xếp lại, xử lý đối với 29.564 cơ sở nhà, đất của khối bộ, cơ quan trung ương

Trong năm 2021, Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc trung ương quản lý. Theo đó, đã phê duyệt mới phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 1.402 cơ sở nhà, đất; phê duyệt điều chỉnh phương án xử lý đối với 149 cơ sở nhà, đất của khối bộ, cơ quan trung ương. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 30/11/2021, Bộ Tài chính đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 29.564 cơ sở nhà, đất của khối bộ, cơ quan trung ương.

Phát huy các kết quả đã đạt được, bước sang năm 2022, Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) tiếp tục đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để công tác quản lý, sử dụng tài sản công ngày càng đi vào thực chất, giúp khai thác nguồn lực từ chính những tài sản này.

Theo đó, Cục Quản lý công sản sẽ tổ chức đánh giá việc triển khai các văn bản quy định chi tiết thi hành để báo cáo cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện bảo đảm quản lý chặt chẽ, khai thác có hiệu quả nguồn lực từ TSC, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô, sử dụng TSC vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết.

Đẩy mạnh việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất là TSC, ưu tiên sắp xếp nhà đất của các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc danh mục cổ phần hóa. Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương rà soát, kiểm tra việc thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm (nếu có) trong tổ chức xử lý tài sản công là nhà, đất.

Nắm sát tình hình diễn biến dịch Covid-19 để kịp thời tham mưu các giải pháp giãn, hoãn, miễn, giảm tiền thuê đất để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện Đề án phục hồi và phát triển kinh tế; hướng dẫn xử lý các vấn đề về trưng mua, trưng dụng tài sản, tiếp nhận tài sản cho tặng để phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Đặc biệt để hiện đại hóa công tác quản lý TSC, Cục Quản lý công sản vừa thực hiện xong dự án “Nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia về TSC” để từng bước mở rộng phạm vi TSC được cập nhật, quản lý trên Cơ sở dữ liệu. Đây cũng là dự án đáp ứng yêu cầu của công tác kế toán TSC, giúp các bộ, ngành, địa phương nắm chắc nguồn lực của Nhà nước để có kế hoạch tổ chức quản lý, sử dụng, khai thác TSC hiệu quả, phục vụ công tác quản lý, điều hành của Chính phủ. Do đó, trong năm 2022, Cơ sở Dữ liệu quốc gia về tài sản công sẽ được đưa vào vận hành để từng bước đáp ứng yêu cầu thông tin về TSC phục vụ công tác báo cáo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị có tài sản.

Ngoài ra, một nhiệm vụ được Cục Quản lý công sản hết sức chú trọng đó là tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng TSC; thanh tra việc sắp xếp lại, xử lý TSC tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật liên quan đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng TSC.

Thêm vào đó, Cục Quản lý công sản cũng đặt ra nhiệm vụ kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ quản lý TSC các cấp và tăng cường tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên trong việc quản lý, sử dụng TSC nhằm nâng cao nhận thức, trang bị đầy đủ kiến thức về pháp luật cho các cơ quan quản lý nhà nước về TSC, các cơ quan thực hiện quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu đối với TSC, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp được giao quản lý, sử dụng TSC.

Số thu từ đất đến 30/11 đạt 170.650 tỷ đồng

Công tác quản lý, sử dụng TSC đã tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước (NSNN) (tổng số thu từ nhà, đất hàng năm chiếm khoảng 12% tổng thu NSNN), góp phần thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách của Nhà nước, nhất là đảm bảo cân đối ngân sách của các cấp chính quyền địa phương, thông qua các nguồn thu từ khai thác, xử lý tài sản công, nguồn thu từ giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất. Riêng năm 2021, số thu từ đất đến ngày 30/11/2021 đạt 170.650 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý công sản cho biết, kết quả này là những nỗ lực của Cục trong việc phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức sắp xếp lại, xử lý nhà đất; quản lý, sử dụng xe ô tô công; mua sắm tài sản, hàng hóa theo phương thức tập trung; quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng; sử dụng TSC vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết…

Đặc biệt, về quản lý tài chính đối với đất đai, đại dịch Covid-19 đã khiến nền kinh tế của đất nước bị ảnh hưởng nặng nề. Theo đó, Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) đã trình trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 về giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đây được coi là giải pháp hữu hiệu của Bộ Tài chính khi đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn của đại dịch.