Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Sở Tài chính Quảng Ninh tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giá, chủ động đề xuất kịp thời biện pháp phù hợp nhằm bình ổn giá cả.

Theo dõi chặt chẽ biến động giá cả trên thị trường, phối hợp với các ngành tham mưu UBND tỉnh Quảng Ninh điều chỉnh kịp thời bảng giá tính lệ phí trước bạ, bảng giá tính thuế tài nguyên sát thực tế, chống thất thu ngân sách, tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

Đôn đốc các đơn vị thực hiện các khoản phải thu, nộp theo kết quả kiểm toán, thanh tra, chủ động tham mưu đề xuất thực hiện các khoản thu do ngành Tài chính tham mưu như tiền sử dụng đất, các khoản phí, lệ phí, các khoản thu phạt, thu quản lý qua ngân sách, ghi thu, ghi chi ngân sách, xử lý tài khoản tạm thu, tạm giữ.

Theo dõi sát diễn biến tình hình thực hiện thu NSNN, trường hợp cần thiết tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh Quảng Ninh trình Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh xem xét, cho phép giảm chi tương ứng.

k
Giao dịch tại Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh. Ảnh: Huy Khánh

Cùng với đó, UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh cần tăng cường quản lý kê khai thuế với người nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế, đảm bảo sát với thực tế phát sinh. Tăng cường kiểm tra, thanh tra thường xuyên, đột xuất để phát hiện kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ, gian lận về thuế.

Tăng cường công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh, đảm bảo doanh thu, mức thuế phải nộp phù hợp với thực tế. Duy trì thực hiện công khai về doanh thu và mức thuế phải nộp đối với cá nhân kinh doanh theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế theo phương pháp quản lý rủi ro, xử lý nợ đọng thuế, đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, trốn thuế, chuyển giá… bảo đảm thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào NSNN.

Đối với Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, phải cần tăng cường theo dõi, kiểm tra, kiểm soát, không để người nộp thuế lợi dụng một số cơ chế, chính sách của Nhà nước để trốn thuế trong đó có chính sách tạm nhập, tái xuất, hoàn thuế.

Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát để chống trốn lậu thuế và gian lận thương mại, có biện pháp tập trung thu nợ đọng thuế.

Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh cần thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc giải ngân và tiến độ giải ngân vốn đầu tư, đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ tạm ứng, thanh toán, quyết toán các dự án, công trình đảm bảo đúng quy định.

Phối hợp thu nợ đọng thuế, thực hiện các lệnh thu NSNN do cơ quan thuế phát hành và cung cấp kịp thời thông tin về người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật…

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh để kịp thời giải quyết./.

Lan Hương