TT

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện công tác kiện toàn nhân sự tại phiên họp.

Phát biểu sau khi Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước được thông qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, hơn 2 năm qua, Tống Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đồng thời giữ cương vị Chủ tịch nước, mặc dù nhiệm vụ nặng nề nhưng trách nhiệm cao cả trước nhân dân, Tổng Bí thư đã dành hết tâm sức cho sự phát triển của đất nước, hoàn thành xuất sắc trọng trách trên cương vị Chủ tịch nước.

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng gửi tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lời cảm ơn và tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư. Cũng trong chiều 2/4, Quốc hội sẽ nghe trình và thảo luận tại đoàn về nhân sự kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng.

Tháng 10/2018, tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được bầu giữ cương vị Chủ tịch nước. Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sinh năm 1944, ông là đại biểu Quốc hội 4 khoá liên tục, từ khoá XI đến khoá XIV và là Chủ tịch Quốc hội hai khoá XI và XII.

Báo cáo công tác nhiệm kỳ tại kỳ họp Quốc hội 11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương và là đại biểu Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch nước đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV./.

Dương An