TCHQ

Tổng cục Hải quan vừa có Quyết định 1356/QĐ-TCHQ ban hành Quy trình miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng.

Theo đó, đối tượng áp dụng quy trình miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng (quy trình miễn thuế ANQP) là cơ quan hải quan, công chức hải quan có liên quan đến việc thực hiện thủ tục miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng.

Quy trình miễn thuế ANQP có những mục, điều, khoản hướng dẫn chặt chẽ việc tiếp nhận, phân công xử lý kế hoạch nhập khẩu hàng hóa chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng hàng năm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng được gửi đến Tổng cục Hải quan qua đường bưu chính hoặc gửi trực tiếp tại Tổng cục Hải quan.

Quy trình miễn thuế ANQP quy định về trình tự ban hành thông báo miễn thuế trước khi làm thủ tục hải quan, quy định chi tiết các bước tiếp nhận hồ sơ miễn thuế theo khoản 3 Điều 20 Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; việc kiểm tra, xử lý hồ sơ miễn thuế của cơ quan hải quan.

Đặc biệt, Quy trình miễn thuế ANQP quy định thời hạn tiếp nhận và giải quyết hỗ sơ đề nghị miễn thuế từ khi từ khi tiếp nhận đến khi trình lãnh đạo Tổng cục Hải quan là 2,5 ngày. Trong thời hạn tối đa 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Tổng cục Hải quan ban hành thông báo miễn thuế hoặc thông báo không đủ điều kiện miễn thuế; hoặc yêu cầu bổ sung hỗ sơ theo quy định tại điểm a khoản 4, Điều 20, Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 18/5/2021, thay thế Quyết định số 4073/QĐ-TCHQ (ngày 1/12/2017) của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan./.

Ngọc Linh