Cụ thể, đến thời điểm hiện tại, kiến trúc tổng thể về hệ thống công nghệ thông tin của Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã được hình thành, trong đó TABMIS (hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc) đóng vai trò trung tâm, kết nối, trao đổi dữ liệu với một số hệ thống, ứng dụng công nghệ thông tin liên quan như: hệ thống thu ngân sách nhà nước (NSNN), hệ thống thanh toán điện tử tập trung với ngân hàng…

Sẵn sàng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho giai đoạn phát triển mới của Kho bạc Nhà nước
Kho bạc Nhà nước sẵn sàng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho giai đoạn phát triển mới . Ảnh minh họa

Từ tháng 2/2018, KBNN đã triển khai dịch vụ công trực tuyến trên phạm vi toàn quốc cho các đơn vị sử dụng ngân sách. Đến nay, 100% các đơn vị sử dụng ngân sách đã tham gia (trừ khối an ninh quốc phòng), chiếm trên 99,5% hồ sơ kiểm soát chi NSNN với khoảng 30 triệu chứng từ chi điện tử/năm qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Cùng với đó, đã có 100% các thủ tục hành chính lên mức 4 và được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, vượt 20% so với kế hoạch Chính phủ yêu cầu tại Quyết định 749/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia (đến năm 2025 là 80%, đến 2030 là 100% dịch vụ công ở mức độ 4).

KBNN cũng đã hoàn thành xây dựng và triển khai ứng dụng trên điện thoại di động với hơn 90% đơn vị giao dịch sử dụng để tra cứu tham vấn số dư tài khoản tại KBNN.

Đặc biệt, từ năm 2021, KBNN đã tổng hợp giám sát từ xa tiến độ xử lý hồ sơ kiểm soát chi và đánh giá sự hài lòng, thái độ phục vụ khách hàng giao dịch qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, qua đó KBNN tin tưởng sẽ có sự chuyển biến tích cực về chất lượng phục vụ các đơn vị sử dụng ngân sách và các chủ đầu tư, ban quản lý.

KBNN đang chuẩn bị triển khai thí điểm hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng mới theo mô hình kỹ thuật tập trung và quy trình liên thông ứng dụng giữa dịch vụ công trực tuyến với TABMIS và thanh toán liên ngân hàng đối với chi thường xuyên; xây dựng và ban hành tài liệu chuẩn kỹ thuật kết nối và trao đổi thông tin thu NSNN giữa ngân hàng thương mại với KBNN.

Hiện, KBNN đã hoàn thành triển khai mở rộng trong toàn hệ thống về kiểm soát chi đầu tư; đồng thời, thực hiện nâng cấp chương trình tổng hợp báo cáo đầu tư; ban hành quy định chuẩn kết nối và tích hợp phần mềm ứng dụng của các cơ quan, tổ chức vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến KBNN làm cơ sở cho liên thông dữ liệu số mảng chi NSNN giữa đơn vị sử dụng ngân sách với hệ thống công nghệ thông tin của KBNN.