KBNN Phú Thọ

Công chức KBNN Phú Thọ đang thực hiện đối chiếu số liệu với đơn vị sử dụng ngân sách. Ảnh: H.T

Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến dự thảo tờ trình sửa đổi, bổ sung Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 8/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước (KBNN) trực thuộc Bộ Tài chính để thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại KBNN cấp huyện thành KBNN khu vực trực thuộc KBNN cấp tỉnh thuộc Bộ Tài chính.

Theo Bộ Tài chính, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy của các đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Nghị quyết số 10-NQ/CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, thời gian qua Bộ Tài chính đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn việc tổ chức lại các cơ quan thuộc Bộ, trong đó có KBNN.

Theo đó, từ năm 2015 đến nay, toàn hệ thống KBNN đã cắt giảm được 2.313 đầu mối (trong đó giai đoạn từ 30/6/2017 đến 31/5/2020 giảm được 1.524 đầu mối) và giảm hơn 3.200 vị trí lãnh đạo từ cấp tổ đội trở lên. Như vậy, qua sắp xếp tổ chức phòng thuộc KBNN cấp tỉnh, số lượng cấp phòng hiện nay đã giảm 44% so với năm 2015 và đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ của KBNN cấp tỉnh.

Bộ Tài chính khẳng định, việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong thời gian qua đã đáp ứng mục tiêu và yêu cầu của Chiến lược phát triển hệ thống KBNN đến 2020 và phù hợp với xu thế cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cùng với việc tinh gọn bộ máy, cải cách và hiện đại hóa các quy trình nghiệp vụ trong quản lý, công tác quản lý biên chế và tinh gọn đội ngũ công chức hệ thống KBNN cũng được rà soát và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Đến nay, biên chế công chức của hệ thống KBNN đã cắt giảm được 1.155 người, giảm được 7,2% so với năm 2015 (đạt 72% kế hoạch đến 2021); tinh giản được gần 160 trường hợp do năng lực còn hạn chế, sức khỏe không đảm bảo (đạt tỷ lệ gần 66% so với kế hoạch tinh giản biên chế đến năm 2021).

Hệ thống KBNN phấn đấu đến hết năm 2021, thực hiện cắt giảm trên 10% chỉ tiêu biên chế được giao so với năm 2015 theo đúng tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Việc kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế của KBNN được thực hiện đồng bộ với cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ và hiện đại hóa công nghệ quản lý; thay đổi tư duy làm việc từ thủ công sang quản lý, xử lý công việc theo hướng chủ động, chuyên nghiệp thông qua các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại; tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp, đơn vị dự toán và các chủ đầu tư có quan hệ giao dịch với KBNN, góp phần tiết kiệm thời gian, công sức chung cho toàn xã hội và giúp hệ thống KBNN tiết kiệm các khoản chi cho bộ máy và con người.

Bộ Tài chính cho biết, nhằm từng bước thực hiện lộ trình cải cách hành chính mà Chính phủ đã xây dựng đến 2020, tầm nhìn đến 2030 và trong bối cảnh yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý tài chính, ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại KBNN cấp huyện thành KBNN khu vực trực thuộc KBNN cấp tỉnh.

Trong đó, Đề án xây dựng phương án và lộ trình thành lập 15 KBNN khu vực, đồng thời Bộ Tài chính đang tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập 7 KBNN cấp huyện vào KBNN cấp tỉnh. Theo đó, các đầu mối được kiện toàn tinh gọn, hệ thống KBNN sẽ giảm thêm được 22 KBNN cấp huyện và sẽ giảm trên 44 vị trí lãnh đạo (Giám đốc, Phó Giám đốc) và 22 kế toán trưởng KBNN cấp huyện.

Bộ Tài chính dự kiến hoàn thành xong việc sắp xếp này trong năm 2021. Từ năm 2021 trở đi tiếp tục triển khai thực hiện sắp xếp bộ máy KBNN cấp huyện theo Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của Bộ Nội vụ.

Tại Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 08/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN trực thuộc Bộ Tài chính quy định KBNN được tổ chức thành hệ thống dọc từ Trung ương đến địa phương theo đơn vị hành chính, chưa có quy định tổ chức KBNN khu vực liên huyện.

Do vậy, để triển khai thực hiện được Đề án nêu trên, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Điều 3 Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg, trong đó bãi bỏ nội dung “theo đơn vị hành chính”, và bổ sung nội dung “KBNN khu vực”.

Vân Hà