Theo đó (tại khoản 2) dự thảo quy định giảm (tỷ lệ) phí. Cụ thể: phí tổ chức phát hành, thanh toán lãi, gốc trái phiếu phát hành theo phương thức bảo lãnh phát hành, đấu thầu được thanh toán cho các tổ chức sau:

0,045% giá trị danh nghĩa trái phiếu phát hành theo phương thức đấu thầu được chi trả cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (mức quy định cũ là 0,07%);

Phí bảo lãnh phát hành trái phiếu được thanh toán cho tổ chức bảo lãnh chính theo thỏa thuận giữa KBNN và tổ chức này, nhưng không vượt quá 0,10% giá trị danh nghĩa trái phiếu phân phối (quy định cũ là không vượt quá 0,15%);

0,025% giá trị lãi, gốc trái phiếu thực thanh toán được chi trả cho Trung tâm lưu ký chứng khoán (mức cũ là 0,04%);

0,007% giá trị danh nghĩa trái phiếu phát hành được chi trả cho KBNN (mức cũ là 0,01%).

Khoản 3 (điều 35) Thông tư 17 quy định: Phí tổ chức phát hành, thanh toán lãi, gốc trái phiếu đối với trái phiếu phát hành theo phương thức bán lẻ được chi trả cho KBNN theo tỷ lệ tối đa 0,10% trên tổng giá trị danh nghĩa trái phiếu phát hành thành công, không bao gồm chi phí in chứng chỉ (nếu có).

Theo dự thảo sửa đổi, sẽ chia làm 2 trường hợp: Sẽ giữ nguyên mức chi trả đối với trường hợp KBNN phát hành qua hệ thống kho bạc tại các địa phương. Trường hợp thứ 2 là phí sẽ bằng 0% trên tổng giá trị danh nghĩa trái phiếu phát hành thành công, khi KBNN phát hành trực tiếp cho các tổ chức, cá nhân./.

Vũ Long