* SSC: Cty CP Giống cây trồng Miền Nam (Mã CK: SSC) trả cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2013. Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (1.000 đồng/cổ phần). Thời gian thực hiện: 20/01/2014. Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản; Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Cty CP Giống cây trồng miền Nam.

* BGM: Cty CP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang (Mã CK:BGM ) thông báo lịch trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2013. Tỷ lệ thực hiện: 12% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 12 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện: 17/02/2014. Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản; Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Cty CP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang.

* PSD: Cty CP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (Mã CK:PSD) thông báo lịch tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2013. Tỷ lệ thanh toán: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Thời gian thực hiện: 13/01/2014. Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi cổ đông mở tài khoản; Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Cty CP Dịch vụ phân phối Tổng hợp Dầu khí./.

Hồng Quyên