Bộ Tài chính cho biết, theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2014, dự toán năm 2014 đã giao vốn đầu tư bổ sung cho tỉnh Sơn La 20 tỷ đồng thực hiện tiếp tục chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015.

Tuy nhiên, hai dự án định canh, định cư hai bản Cổng Trời và Pu Khăm không được bố trí vốn.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị, trước mắt tỉnh Sơn La sử dụng nguồn ngân sách địa phương, huy động các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện các dự án trên. Bên cạnh đó, tỉnh cũng làm việc với Bộ kế hoạch và Đầu tư để được bố trí vốn cho các dự án trong kế hoạch năm 2015 và các năm tiếp theo.

H.TR