Ý kiến của Bộ Tài chính căn cứ vào Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013-2020.

Theo Quyết định 59, đối với các tỉnh tự cân đối được ngân sách, ngân sách địa phương bảo đảm thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý theo định mức tài chính quy định. Tỉnh Quảng Ngãi là địa phương có tỷ lệ điều tiết về ngân sách trung ương (39%).

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi chủ động sử dụng nguồn ngân sách địa phương để thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo, các thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2013-2020./.

Nhật Nam