Liên quan đến mua sắm tài sản công, cử tri Đà Nẵng phản ánh, hiện nay các cơ quan nhà nước có tình trạng khi thay đổi nhân sự về cán bộ, công chức như về hưu, luân chuyển… sẽ dẫn đến thay đổi về cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ cho người mới tuyển dụng hoặc chuyển đến như: Phòng làm việc, phương tiện, trang thiết bị máy móc phục vụ công tác…đã gây lãng phí, tiêu cực. Cử tri kiến nghị Chính phủ cần có biện pháp khắc phục tình trạng này để tránh lãng phí.

Tài sản công chỉ trang bị mới khi còn thiếu so với tiêu chuẩn
Chỉ trang bị mới nếu phương tiện làm việc thiếu so với tiêu chuẩn

Bộ Tài chính cho biết, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công quy định: Tài sản công phục vụ công tác quản lý, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh của cơ quan, tổ chức, đơn vị phải được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, công năng, đối tượng, tiêu chuẩn, định mức, chế độ theo quy định của pháp luật.

Nghị định số 152/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Nghị định số 04/2019/NĐ-CP quy định: Khi người tiền nhiệm nghỉ chế độ, chuyển công tác hoặc thôi giữ chức vụ mà xe ô tô đã trang bị chưa đủ điều kiện thay thế, thanh lý theo quy định thì người kế nhiệm tiếp tục sử dụng, không trang bị mới.

Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg cũng đã quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị, trong đó có quy định: Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến.

Căn cứ quy định nêu trên, việc bố trí sử dụng phòng làm việc, phương tiện, trang thiết bị máy móc phục vụ công tác đều căn cứ theo tiêu chuẩn, định mức.

Trường hợp cơ quan có tình trạng khi thay đổi nhân sự về cán bộ, công chức như về hưu, luân chuyển thì người mới tuyển dụng hoặc chuyển đến sẽ được bố trí phòng làm việc, phương tiện, trang thiết bị máy móc phục vụ công tác theo tiêu chuẩn, định mức trên cơ sở vật chất hiện có của cơ quan, tổ chức, đơn vị mà không trang bị mới./.

Tài sản đủ điều kiện thanh lý thì được trang bị mới

Trường hợp tài sản trong định mức đủ điều kiện thanh lý, hoặc thiếu so với tiêu chuẩn, định mức thì mới được trang bị mới. Đối với diện tích làm việc của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thì cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê, bố trí sử dụng căn cứ tính chất công việc, nhu cầu sử dụng, khả năng của ngân sách nhà nước, quỹ nhà đất hiện có và mức độ tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập để quyết định cho phù hợp, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả./.