Bộ Tài chính cho biết, trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh Hòa Bình và chế độ quy định, Bộ Tài chính tạm ứng từ NSTW năm 2013 cho ngân sách tỉnh Hòa Bình 2,1 tỷ đồng (khoảng 70% kinh phí NSTW phải hỗ trợ theo quy định) để thực hiện phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Bộ Tài chính đề nghị tỉnh làm thủ tục rút số tiền trên tại Kho bạc Nhà nước. Đồng thời, tỉnh tổng hợp kết quả chi phòng chống dịch bệnh này năm 2013 (từ ngày có quyết định công bố dịch đến ngày có quyết định công bố hết dịch của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) gửi Bộ Tài chính làm căn cứ xác định số hỗ trợ cho ngân sách tỉnh và thu hồi kinh phí tạm ứng./.

Hoàng Minh