Đây là chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với công tác phát triển Đảng của tổ chức Công đoàn tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028, diễn ra ngày 2/12, tại Hà Nội.

Tăng cường bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng những đoàn viên ưu tú từ khu vực ngoài Nhà nước
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Công đoàn Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và người lao động do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Theo Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, với vị thế là tổ chức chính trị xã hội, là cơ sở chính trị vững chắc của Đảng, Nhà nước và chế độ, hơn ai hết, Công đoàn Việt Nam phải phát huy vai trò và làm tốt hơn nữa chức năng trong việc tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, coi đây cũng là trách nhiệm và quyền lợi chính trị của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động và tổ chức công đoàn.

Các cấp công đoàn phải tích cực đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh chính trị, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội. Bên cạnh đó, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp ý với đảng viên, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, lối sống, đạo đức, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ với hình thức phù hợp hơn… để việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời, tổ chức công đoàn cần tăng cường giới thiệu và bồi dưỡng kết nạp vào Đảng những đoàn viên, ưu tú, xuất sắc, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng những đoàn viên tiên tiến, nòng cốt, nhất là trong các đơn vị, doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

“Chúng ta không nên định kiến, không nên cục bộ, cần hiểu công tác phát triển Đảng một cách đầy đủ hơn, sâu sắc hơn, cơ bản, lâu dài hơn, làm sao cần thành phong trào xu thế, xã hội,… Chúng ta đã qua một giai đoạn mấy chục năm nay phát triển kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa, giờ đã đến giai đoạn đổi mới thêm, cơ bản hơn, lâu dài hơn và ngày càng được lòng dân hơn” - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định.

Theo Tổng Bí thư, để đáp ứng công tác chỉ đạo, hoạt động công đoàn trong bối cảnh mới đòi hỏi đội ngũ cán bộ công đoàn cần đủ số lượng, không ngừng nâng cao chất lượng, công tác cán bộ công đoàn là vấn đề mang tính chất quyết định để làm công tác công đoàn, nên cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa...

Cán bộ công đoàn phải được lựa chọn kỹ càng, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, tập huấn nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng bản lĩnh, có phẩm chất, năng lực, có tư duy, tầm nhìn, nhiệt huyết, trách nhiệm, vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn, nắm chắc luật pháp, am hiểu công tác công đoàn, có kỹ năng phương pháp vận động quần chúng tốt, có năng lực xử lý tình huống để dẫn dắt truyền cảm hứng cho đoàn viên, người lao động tốt hơn nữa, sâu và hiệu quả cao hơn nữa.

Báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho thấy, trong nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn Việt Nam đã tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh theo Quyết định 217, Quyết định 218 năm 2013 của Bộ Chính trị. Trong nhiệm kỳ, đã giới thiệu cho các cấp ủy Đảng hơn 700.000 đoàn viên ưu tú, trong đó đã có gần 400.000 đoàn viên được kết nạp vào Đảng.