Theo đó, FIT dự kiến chào bán gần 51 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1. Tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông nắm giữ 5 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua, cứ 1 quyền mua được mua 1 cố phiếu phát hành thêm.

Giá chào bán bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu, giá trị phát hành là hơn 509 tỷ đồng. Vốn điều lệ của FIT sẽ tăng từ 2.547 tỷ đồng lên hơn 3.056 tỷ đồng sau phát hành.

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Về phương án sử dụng tiền huy động được từ đợt phát hành, FIT dự kiến bổ sung vào vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của công ty, trả nợ vay, đầu tư vốn cho công ty thành viên.

Cổ phiếu FIT đóng cửa phiên 11/8 ở mức giá 17.100 đồng/cổ phiếu./.

Hồng Quyên