Theo kế hoạch của Thaiholdings, tổng số lượng cổ phần do công ty sở hữu trực tiếp dự kiến chuyển nhượng là 14,2 triệu cổ phần, chiếm 19,52% tổng vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Tôn Đản Hà Nội. Giá chuyển nhượng không thấp hơn 60.000 đồng/cổ phần, thời gian dự kiến chuyển nhượng trong quý IV/2021.

CMC phát hành 700 tỷ đồng trái phiếu, gần gấp đôi vốn điều lệ Lo không huy động đủ vốn, Thaiholdings đưa phương án 2 mua cổ phần Thaigroup TDC dự kiến huy động 700 tỷ đồng trái phiếu để tăng vốn
Thaiholdings rút vốn khỏi Tôn Đản Hà Nội, kỳ vọng thu 3.700 tỷ đồng
Quyền lợi của Thaihodings tại Tôn Đản Hà Nội tính theo tỷ lệ lợi ích là 85,17%. Ảnh: T.L

Theo đó, việc thoái vốn trực tiếp nếu thực hiện được đúng theo kế hoạch nêu trên, tổng số tiền thu về dự kiến ít nhất khoảng 852 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị Thaiholdings ủy quyền cho tổng giám đốc chủ động triển khai tìm kiếm đối tác nhận chuyển nhượng, quyết định thời điểm chuyển nhượng, quyết định số lượng chuyển nhượng của từng đợt và quyết định các nội dung khác.

Ngoài ra, Thaiholdings cũng thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Thaigroup (công ty con do Thaiholdings 81,6% cổ phần) tại Công ty cổ phần Tôn Đản Hà Nội.

Tổng số lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng là hơn 58,5 triệu cổ phần, chiếm 80,45% tổng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tôn Đản Hà Nội.

Giá chuyển nhượng dự kiến không thấp hơn 60.000 đồng/cổ phần, và thời gian thực hiện dự kiến cũng trong quý IV/2021. Với kế hoạch thoái vốn của Thaigroup, số tiền thu về ít nhất sẽ là 3.510 tỷ đồng.

Tôn Đản Hà Nội là doanh nghiệp hoạt động cho thuê văn phòng. Quyền lợi của Thaihodings (cả trực tiếp và gián tiếp) tại doanh nghiệp này tính theo tỷ lệ lợi ích là 85,17%, còn tỷ lệ quyền biểu quyết là 99,97%.

Với tỷ lệ lợi ích như trên, đợt thoái vốn của Thaiholdings tại Tôn Đản Hà Nội (cộng cả hình thức trực tiếp và gián tiếp qua Thaigroup) ít nhất sẽ thu về cho công ty này khoảng hơn 3.700 tỷ đồng.

Tại báo cáo tài chính quý III/2021, Thaiholdings đạt lợi nhuận sau thuế quý III/2021 gần 77,6 tỷ đồng, tăng 34% so với lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý III/2020.

Vốn chủ sở hữu của công ty này tại ngày 30/9/2021 là 5.782 tỷ đồng, vốn điều lệ 3.500 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 âm gần 1.173 tỷ đồng.