Trái phiếu có mệnh giá là 100.000 đồng/trái phiếu, theo đó, tổng giá trị trái phiếu phát hành đợt này là 700 tỷ đồng.

Trái phiếu có bảo đảm bằng tài sản thuộc sở hữu của công ty hoặc của bên thứ ba. CMC ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định cụ thể về các vấn đề liên quan đến tài sản đảm bảo cho trái phiếu.

Lãi suất trái phiếu dự kiến cố định 10,5%, kỳ hạn trái phiếu từ 1 – 5 năm, kỳ tính lãi 6 tháng/1 lần.

Trái phiếu có thể mua lại trước hạn 1 phần hoặc toàn bộ tại bất kỳ thời điểm nào kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành theo đề nghị của Công ty hoặc người sở hữu trái phiếu. Công ty cũng có thể phải mua lại trái phiếu bắt buộc theo yêu cầu của người sở hữu trái phiếu khi có vi phạm các quy định tại điều khoản và điều kiện của trái phiếu.

Trái phiếu được phát hành thông qua tư vấn và bảo lãnh phát hành của Công ty chứng khoán VNDirect. Chứng khoán VNDirect cũng là tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu và là tổ chức quản lý tài sản bảo đảm.

Về quy mô vốn, CMC hiện có vốn điều lệ là 367 tỷ đồng, theo đó, giá trị trái phiếu sắp phát hành có quy mô lớn gấp gần 2 lần vốn điều lệ công ty này. Vốn chủ sở hữu của CMC là 764 tỷ đồng, nợ phải trả trước thời điểm phát hành trái phiếu có giá trị 630 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm, CMC đạt doanh thu thuần 339 tỷ đồng, giảm hơn 38% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 41 tỷ đồng, giảm 2,4% so với nửa đầu năm trước./.

Chí Tín