cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

dự kiến trong tháng 6 này, Chính phủ sẽ ban hành tiêu chí, danh mục phân loại DNNN mới. Ảnh minh họa

Theo Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, tính đến hết tháng 5/2016, cả nước đã cổ phần hóa 36 DNNN và 2 đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó có 6 tổng công ty nhà nước, gồm các Tổng công ty: Máy và Thiết bị công nghiệp, Máy động lực và Máy nông nghiệp, Tư vấn Xây dựng Việt Nam, Lâm nghiệp Việt Nam, Vật tư nông nghiệp và 36.

Ngoài ra, 61 doanh nghiệp đã thành lập ban chỉ đạo cổ phần hóa và 77 doanh nghiệp đang xác định giá trị doanh nghiệp, đã công bố giá trị doanh nghiệp của 30 doanh nghiệp.

Cũng trong 5 tháng đầu năm 2016, cả nước có Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, Tổng công ty Lương thực miền Bắc và 3 địa phương thực hiện bán phần vốn nhà nước không cần nắm giữ tại doanh nghiệp khác với tổng giá trị theo sổ sách là 691,9 tỷ đồng, thu về 2.467,5 tỷ đồng.

Như vậy, so với số liệu đã được công bố trước đó, trong tháng 5 vừa qua cả nước có thêm được 2 DNNN hoàn thành cổ phần hóa, 1 doanh nghiệp đã thành lập ban chỉ đạo cổ phần hóa và 2 doanh nghiệp đã công bố giá trị doanh nghiệp. Các DNNN đã thoái thêm được 32,9 tỷ đồng giá trị sổ sách, thu về 212,5 tỷ đồng.

Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp cũng cho biết, dự kiến trong tháng 6 này, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành tiêu chí, danh mục phân loại DNNN mới để làm cơ sở cho việc xây dựng và phê duyệt phượng án sắp xếp, đổi mới và tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2016 - 2020.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các dự thảo: Nghị định về quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu; Nghị định thay thế Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; Quyết định của về chính sách đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp; Quyết định về tiêu chí, phân loại đơn vị sự nghiệp công lập và các Đề án: Rà soát, đánh giá môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ và đề xuất các giải pháp thực hiện đến năm 2020; Thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải trình Chính phủ dự thảo Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước được giao quản lý.

Bộ Tài chính trình Chính phủ Nghị định về Quy chế quản lý tài chính Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Quốc gia./.

Hoàng Lâm