dat

Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều sai phạm trong quản lý và sử dụng đất. (Ảnh minh họa)

Báo cáo kết quả hoạt động của Thanh tra Chính phủ trong quý I cũng cho thấy, lực lượng thanh tra chuyên ngành tiến hành 27.365 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của 51.103 tổ chức, cá nhân, phát hiện 31.437 tổ chức, cá nhân có vi phạm với tổng số tiền 2.316 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 2.014 tỷ đồng, đã ban hành 26.713 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 735 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ đã thanh tra và phát hiện vi phạm về kinh tế số tiền 1.173 tỷ đồng, 401 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 542 tỷ đồng, 3,2 ha đất; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý số tiền 631 tỷ đồng, 397,8 ha đất; kiến nghị tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có vi phạm

Thanh tra Chính phủ, thanh tra các bộ, ngành, địa phương cũng tăng cường công tác giám sát hoạt động đoàn thanh tra, thẩm định dự thảo báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, chỉ đạo xử lý sau thanh tra, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả thanh tra. Trong quý I/2014 đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 435 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra. Qua đôn đốc, kiểm tra đã thu hồi được 3.582,4/5.283 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 67,8%).

Trung Ninh