Cụ thể, cổ phiếu của CtyCp Văn hóa Phương Nam (mã CK: PNC) lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ năm 2012 (sau khi hồi tố) là -19,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ năm 2013 là -24,8 tỷ đồng. Cổ phiếu PNC sẽ bị tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 11/4/2014.

Đối với cổ phiếu CtyCP Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai (mã CK: DCT) lợi nhuận sau thuế năm 2012 là -55,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế năm 2013 là -134,7 tỷ đồng. Cổ phiếu DCT sẽ bị tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 11/4/2014.

Cố phiếu CtyCp Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (mã CK: PTL) lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2012 là -1,32 tỷ đồng và năm 2013 là – 137 tỷ đồng. Cổ phiếu PTL sẽ bị tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 11/4/2014.

CtyCP Vận chuyển Sài Gòn Tourist (mã CK: STT) lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2013 là -17,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2012 là -21,6 tỷ đồng. Cổ phiếu STT sẽ bị tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 10/4/2014.

Căn cứ giải trình của các công ty nêu trên, HSX sẽ thông báo về việc đưa các cổ phiếu được giao dịch trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát./.

Hồng Quyên