Căn cứ vào báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ nhà cho hộ nghèo (theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg) của các tỉnh Quảng Trị, Đồng Tháp, Bắc Giang, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Đối với tỉnh Quảng Trị, Bộ Tài chính xác định, số kinh phí ngân sách trung ương đã cấp thừa cho địa phương để thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo là 25,893 tỷ đồng (tăng 392 triệu đồng so với số Bộ Tài chính đã thông báo tại văn bản số 10386/BTC-NSNN).

Đối với tỉnh Đồng Tháp, Bộ Tài chính xác định, số kinh phí ngân sách trung ương đã cấp thừa cho địa phương là 79 triệu đồng (giảm 172 triệu đồng, so với số Bộ Tài chính đã thông báo tại văn bản số 10386/BTC-NSNN).

Đối với tỉnh Bắc Giang, số kinh phí ngân sách trung ương phải hỗ trợ cho tỉnh để thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo là 64,209 tỷ đồng, số kinh phí ngân sách trung ương đã hỗ trợ cho tỉnh là 70 tỷ 953 triệu đồng. Như vậy, số kinh phí thừa là 6,744 tỷ đồng.

Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh Quảng Trị, Đồng Tháp, Bắc Giang chỉ đạo Sở Tài chính địa phương mình hoàn trả ngân sách trung ương số kinh phí thừa nói trên theo quy định.

Vũ Luyện