co

Ảnh TL minh họa.

Theo Quỹ Bảo trì Đường bộ (BTĐB) Trung ương, trên cơ sở đề nghị của Quỹ BTĐB Trung ương và Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Bộ Tài chính đã chuyển kinh phí cấp bổ sung từ ngân sách nhà nước cho Quỹ TW là 1.800 tỷ đồng/7.700 tỷ đồng kế hoạch năm 2017.

Nhìn chung, công tác thu phí sử dụng đường bộ qua đầu phương tiện ô tô được các cơ quan đăng kiểm trên toàn quốc triển khai đúng quy định và được kiểm soát chặt chẽ hàng ngày qua nhiều khâu đảm bảo công khai, minh bạch, thu đúng, thu đủ, không bị thất thoát và không bị sử dụng sai mục đích.

Cũng theo Quỹ BTĐB Trung ương, tổng nguồn vốn đã thông báo cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) thực hiện chi quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2017 là 7.695 tỷ đồng, bao gồm: Từ nguồn thu phí sử dụng đường bộ năm 2017 là 3.995 tỷ đồng; từ nguồn NSNN cấp bổ sung năm 2017 là 3.700 tỷ đồng; vốn dư năm 2016 chuyển sang năm 2017 là 181,362 tỷ đồng. Tổng cộng, nguồn vốn Quỹ BTĐB Trung ương dự kiến phân bổ cho Tổng cục ĐBVN năm 2017 là 7.876,362 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nguồn từ Quỹ BTĐB Trung ương về quỹ địa phương được Văn phòng Quỹ BTĐB Trung ương xây dựng phương án phân bổ năm 2017 trình Hội đồng quản lý Quỹ BTĐB Trung ương với kinh phí là 1.827,50 tỷ đồng,

Bên cạnh đó, Quỹ BTĐB Trung ương cũng thống nhất bổ sung kinh phí cho công tác bảo dưỡng thường xuyên năm 2017 cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam với kinh phí là 523,686 tỷ đồng.

Từ nay đến cuối năm, Quỹ BTĐB Trung ương sẽ tiếp tục kiểm tra công tác thu, chi sử dụng Quỹ BTĐB tại các đơn vị được giao kế hoạch. Đồng thời, phối hợp với Viện chiến lược GTVT và các đơn vị liên quan xây dựng đề án tăng nguồn thu cho Quỹ BTĐB Trung ương cũng như tiếp tục phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam triển khai các hạng mục công việc thu.

Trí Dũng