Cục QLCS

Toàn thể lãnh đạo và cán bộ công chức Cục QLCS tham dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ảnh: LP

Ông Nguyễn Tân Thịnh cho biết, trong 6 tháng qua, Cục QLCS đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao trên các mặt như: xây dựng chính sách, chế độ; xử lý chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng đơn vị, tổ chức cán bộ, quản trị nội bộ và hợp tác quốc tế. Hoạt động quản lý nhà nước về tài sản nhà nước của Cục QLCS ngày càng đi vào thực chất, chủ động.

Nhiều cơ chế chính sách đã được cấp có thẩm quyền ký ban hành và đã có những cải cách lớn về thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ những bất cập để phù hợp với tình hình thực tiễn; góp phần hoàn thiện thể chế, khung pháp lý để thúc đẩy việc quản lý, sử dụng và khai thác nguồn lực từ tài sản công (đất đai, tài sản khu vực hành chính sự nghiệp, tài sản hạ tầng giao thông, tài sản xác lập sở hữu nhà nước…) ngày càng đạt hiệu quả cao.

Đặc biệt,với chức năng và nhiệm vụ được giao, Cục QLCS đã xây dựng trình Bộ Tài chính, trình Chính phủ các quy định, thông tư hướng dẫn việc miễn, giảm tiền sử dụng đất hay các quy định về thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước,… có hiệu lực đi vào cuộc sống đã giúp cho công tác thu thuế từ đất đạt được kết quả tốt (trong 5 tháng đầu năm số thu tiền sử dụng đất ước đạt 22.261 tỷ đồng, so với dự toán được Quốc hội giao năm 2015 là 39.000 tỷ đồng thì số thu này đã chiếm 57% kế hoạch).

Bên cạnh đó, Cục QLCS cũng đã thực hiện nghiêm túc công tác cải cách hành chính từ khâu xây dựng văn bản quy phạm đến khâu tổ chức thực hiện; thực hiện cắt giảm, không đề xuất ban hành thêm thủ tục hành chính không cần thiết.

Tham dự Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, Thứ trưởng cũng cho rằng bên cạnh những kết quả đạt được thì Cục QLCS cũng phải khắc phục những hạn chế như: Công tác xây dựng đề án còn chậm; Công tác kê khai, lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất và triển khai phương án sắp xếp của một bố bộ, ngành, địa phương không đúng tiến độ theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; một số nhiệm vụ thực hiện còn kéo dài, chưa được xử lý dứt điểm….

Đặc biệt, Thứ trưởng lưu ý, Cục QLCS phải nghiên cứu kỹ điều 53 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mới (năm 2013), trong đó có quy định về việc quản lý quỹ đầu tư để hình thành nên tài sản công, qua đó có hướng đổi mới về nhận thức tài sản công, đầu tư công trong phạm vi cả nước.

Thứ trưởng cũng yêu cầu Cục QLCS phải theo dõi sát sao các cơ chế chính sách từ lúc ban hành đến khi triển khai thực hiện, từ đó có những báo cáo về mặt đạt và chưa đạt để có những điều chỉnh cho phù hợp với thực tế từng khu vực, từng địa phương. Phối hợp với các đơn vị chức năng như Tổng cục Thuế, Bộ Tư pháp… rà soát, đánh giá việc thực hiện Luật đất đai năm 2013, qua đó có đề nghị xử lý khắc phục những mặt còn tồn tại.

Đồng thời tập trung sắp xếp lại bộ máy, tổ chức trong Cục cho phù hợp để đẩy mạnh công tác chuyên môn nghiệp vụ, phân công đúng người đúng việc và triển khai mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn; thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí…/.

Hạnh Thảo