Thủ tục hải quan khi lưu giữ nguyên liệu nhập khẩu để gia công
PGS. TS Lê Xuân Trường - Trưởng khoa Thuế - Hải quan (Học viện Tài chính)

Trả lời: Căn cứ Điều 20 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ thì Trị giá hải quan hàng nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên trên cơ sở áp dụng Hiệp định chung về thuế quan và thương mại hoặc theo các cam kết quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết.

Đối với phương thức vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, cửa khẩu nhập đầu tiên là cửa khẩu biên giới nơi hàng hóa nhập khẩu đi vào lãnh thổ Việt Nam ghi trên tờ khai hải quan. Như vậy, trong trường hợp doanh nghiệp quý vị, trị giá hải quan là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), không bao gồm chi phí vận tải từ cửa khẩu Cầu Treo về kho hàng của doanh nghiệp ở huyện Kỳ Anh.

Hỏi: Doanh nghiệp chúng tôi là doanh nghiệp gia công giầy cho doanh nghiệp nước ngoài. Do mở rộng quy mô sản xuất nên kho lưu giữ nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu trong khu vực xưởng sản xuất của doanh nghiệp không đáp ứng được. Do vậy, chúng tôi phải thuê thêm kho hàng ở ngoài doanh nghiệp để giữ nguyên liệu sản xuất. Chúng tôi muốn hỏi, trong trường hợp này thủ tục hải quan cần phải thực hiện như thế nào?

Trả lời: Căn cứ Điều 36 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Hải quan thì trường hợp của quý doanh nghiệp lưu giữ nguyên liệu nhập khẩu để gia công hàng hóa xuất khẩu ngoài khu vực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp thì quý doanh nghiệp phải phải có văn bản, gửi cơ quan hải quan xem xét, quyết định.

Căn cứ Điều 56 thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính đã được sửa đổi, bổ sung theo khoản 36 điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính: Trước khi đưa nguyên liệu, vật tư, sản phẩm đến địa điểm lưu giữ, tổ chức, cá nhân phải thông báo địa điểm lưu giữ cho Chi cục Hải quan quản lý thông qua Hệ thống theo mẫu số 20 Phụ lục II hoặc theo mẫu số 12/TB-CSSX/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư 39/2018/TT-BTC.