Ngày 21/2, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2024 của ngành.

Quyết liệt, triển khai đồng bộ, linh hoạt các giải pháp

Đánh giá về bức tranh chung trong công tác thu, phát triển người tham gia thời gian qua, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu nhấn mạnh, năm 2023, mặc dù triển khai nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, song toàn ngành đã nỗ lực, quyết tâm hoàn thành và vượt chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT; vượt số thu và số tiền chậm đóng giảm sâu nhất từ trước đến nay.

Trong đó, kết quả nổi bật như: tỷ lệ người tham gia BHXH, BHTN lần lượt đạt 39,25%; 31,6% lực lượng lao động trong độ tuổi; tỷ lệ bao phủ BHYT tiệm cận mục tiêu BHYT toàn dân, đạt 93,35% dân số (vượt 0,15% so với Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ) với trên 93,3 triệu người tham gia và là chỉ tiêu kinh tế - xã hội, vượt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 68/2022/QH15 của Quốc hội. Tỷ lệ số tiền chậm đóng/số phải thu BHXH, BHYT, BHTN thấp nhất từ năm 2016 trở lại đây (giảm từ 6% - năm 2016 xuống còn 2,69%).

Tích cực triển khai công tác thu và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội ngay từ đầu năm
Các điểm cầu BHXH địa phương tham dự hội nghị trực tuyến.

Ông Trần Đình Liệu cho biết, để đạt được những kết quả đó, bên cạnh sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, toàn ngành BHXH Việt Nam đã thống nhất từ chủ trương tới hành động để quyết liệt triển khai đồng bộ, sáng tạo, linh hoạt các giải pháp trong công tác tham mưu, đôn đốc thu, truyền thông, thanh tra, kiểm tra…

Trong năm 2023, tổng thu chi các quỹ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là gần 912 nghìn tỷ đồng liên quan đến hầu hết người dân, tổ chức và DN. Trong đó, tổng số thu các quỹ là hơn 472 nghìn tỷ đồng, tổng số chi các quỹ là hơn 439 nghìn tỷ đồng. Đến nay đã có 22/63 tỉnh trích ngân sách hỗ trợ thêm cho người tham gia BHXH tự nguyện, 62/63 tỉnh trích ngân sách hỗ trợ thêm cho người tham gia BHYT.

Trong đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo ngành, BHXH các địa phương đã tích cực tham mưu tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về BHXH, BHYT; kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT ở các cấp; chủ động xây dựng kịch bản phù hợp, quyết liệt triển khai ở từng địa bàn…

Đến nay đã có 22/63 tỉnh huy động ngân sách địa phương hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện, 62/63 tỉnh hỗ trợ tham gia BHYT…, góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân theo tinh thần các Nghị quyết của Đảng.

Tăng cường thu, giảm số tiền chậm đóng

Nhận định về tình hình lao động tác động tới công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2024, ông Dương Văn Hào - Trưởng Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ (BHXH Việt Nam) cho biết, tỷ lệ lao động quay lại làm việc ở các địa phương khá lạc quan, có những địa phương đạt tỷ lệ 100%... Đây là cơ sở thuận lợi để cơ quan BHXH đẩy mạnh triển khai các giải pháp thu, phát triển người tham gia ngay từ đầu năm.

Tuy nhiên, dự báo trong năm sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi tiếp tục cần triển khai đồng bộ, mạnh mẽ hơn nữa các giải pháp đôn đốc thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

Tích cực triển khai công tác thu và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội ngay từ đầu năm
Ông Dương Văn Hào - Trưởng Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ phát biểu tại hội nghị

“Căn cứ kế hoạch được giao, BHXH tỉnh giao chỉ tiêu cho từng huyện, tổ chức dịch vụ thu và triển khai các giải pháp để phát triển người tham gia trên địa bàn; phát động phong trào thi đua trong công tác thu, giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN để động viên, khích lệ các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích, sáng kiến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” - ông Dương Văn Hào nhấn mạnh.

Đánh giá bối cảnh năm 2024 có cả yếu tố thuận lợi và khó khăn, ông Trần Đình Liệu yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục nêu cao quyết tâm, chủ động, sáng tạo xây dựng các kịch bản, giải pháp cụ thể ở từng nhóm đối tượng, rõ chỉ tiêu ở từng mảng công tác.

Bên cạnh đó, phát huy mạnh mẽ vai trò tham mưu của cơ quan BHXH để tăng cường sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương. Đặc biệt, tiếp tục nêu cao hơn nữa vai trò của ban chỉ đạo các cấp, nhất là cấp xã, gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức dịch vụ thu.

Giao chỉ tiêu đến cấp huyện, xã

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố bám sát vào chỉ đạo của BHXH Việt Nam xây dựng các giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả, trong đó tập trung các giải pháp. Trong đó, chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương đưa chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT, BHTN vào Nghị quyết của HĐND các cấp.

Đồng thời, giao chỉ tiêu phát triển người tham gia đến cấp huyện, cấp xã; tham mưu kế hoạch, nội dung giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu được giao về độ bao phủ BHXH, BHYT, BHTN.