tổng cục thuế

Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và sơ kết thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ chính trị của Tổng cục Thuế.

* Được biết trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế đã có nhiều sáng kiến, đổi mới phương thức lãnh đạo. Đây có phải là yếu tố quyết định, giúp cho Tổng cục Thuế hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra không, thưa ông?

- Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế đã tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo trên cơ sở chấp hành nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy cấp trên, bám sát tình hình thực tiễn, gắn kết chặt chẽ công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chính trị của ngành. Đảng ủy đã cùng Lãnh đạo Tổng cục Thuế xây dựng Quy chế phối hợp công tác trên tinh thần phân rõ trách nhiệm và tạo mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, đảm bảo sự thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, giữ vững và xây dựng đơn vị đoàn kết, vững mạnh.

Trên cơ sở quy chế này, Đảng ủy chủ động tham gia với lãnh đạo Tổng cục trong việc triển khai nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ và quản lý chính trị nội bộ của cơ quan Tổng cục Thuế và toàn hệ thống thuế. Đồng thời, giám sát quá trình triển khai kế hoạch công tác của chính quyền, tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên để lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ, chủ yếu theo các chương trình, nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch công tác, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm trong công tác Đảng và trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để kịp thời có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với điều kiện cụ thể của Đảng bộ.

Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ triển khai thực hiện quy chế nêu gương trong toàn Đảng bộ, thực hiện mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm gương mẫu đi đầu trong tư tưởng chính trị, rèn luyện đạo đức tác phong, lối sống để quần chúng, cán bộ, công chức học tập noi theo, nghiêm túc thực hiện các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị và quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đảng ủy và các cấp ủy, chi bộ đã chỉ đạo các đoàn thể (công đoàn, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh) làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, hội viên; nắm bắt và phản ánh kịp thời với cấp ủy, phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị giải quyết các vấn đề tư tưởng phát sinh trong đoàn viên, hội viên.

* Xin ông cho biết, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay đã được Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế thực hiện như thế nào?

- Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 trong toàn Đảng bộ và toàn ngành, ngay sau Hội nghị cán bộ toàn quốc triển khai Nghị quyết Trung ương 4, Đảng ủy đã tổ chức 2 đợt phổ biến, quán triệt Nghị quyết của Trung ương tới 358 đảng viên, 688 cán bộ, công chức.

Các hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết được triển khai nghiêm túc, đúng kế hoạch và đạt kết quả thiết thực. Việc ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI là kịp thời, nghiêm túc, quyết liệt theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Bộ Tài chính.

Đánh giá chung, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI của Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế đã đạt được kết quả bước đầu quan trọng, góp phần củng cố, nâng cao và tạo sự thống nhất nhận thức tư tưởng các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, thấy rõ tính cấp thiết và cấp bách phải tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cơ bản đã có sự chuyển biến rõ nét về nhận thức tư tưởng chính trị, giữ gìn đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; thấy được những hạn chế, tồn tại cần phải khắc phục, đồng thời phát huy những ưu điểm đã được đồng chí, tổ chức góp ý xây dựng.

* Để hoàn thành Chiến lược Cải cách và hiện đại hóa hệ thống thuế đến năm 2020, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế cần tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nào, thưa ông?

- Giai đoạn 2015 - 2020, dự báo kinh tế thế giới và khu vực đã lấy lại đà tăng trưởng sau cuộc khủng hoảng và suy thoái toàn cầu nhưng tốc độ còn chậm. Trong nước, kinh tế tiếp tục có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có những thuận lợi, đó là quy mô và tiềm lực kinh tế đất nước đã được nâng lên, những kết quả bước đầu của công cuộc đổi mới đã tạo ra những bước chuyển mới đối với sự phát triển đất nước, sự ổn định về chính trị - xã hội, là nền tảng vững chắc cho sự phát triển.

Trong bối cảnh nêu trên, tôi cho rằng Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế cần tập trung trí tuệ và sức lực để thể chế hóa nội dung, định hướng của Chiến lược Cải cách hệ thống thuế đến năm 2020; tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách thu đi đôi với cơ cấu lại thu NSNN; xây dựng một hệ thống thuế đồng bộ, cơ cấu bền vững, đảm bảo nhu cầu chi tiêu cần thiết, hợp lý của NSNN.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, công khai hóa quy trình, thủ tục hành chính, theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, bình đẳng, minh bạch, khả thi, phù hợp với điều kiện và trình độ phát triển của nước ta và tiến trình hội nhập quốc tế. Thực hiện hiện đại hóa công tác quản lý thuế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý thuế; tăng cường năng lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác thực thi công vụ trong quản lý thuế…

Cần gắn công tác xây dựng Đảng với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; tăng cường kỷ cương trong sinh hoạt đảng; gắn xây dựng tổ chức đảng và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ theo hướng: Duy trì nề nếp sinh hoạt, xây dựng nội dung sinh hoạt thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng chi bộ; tăng cường sinh hoạt theo chuyên đề, đảm bảo tính lãnh đạo, giáo dục, tính chiến đấu của từng chi bộ, đảng viên trên tinh thần lấy đấu tranh tự phê bình và phê bình, chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng.

* Xin trân trọng cảm ơn ông!

Đảng bộ cơ quan Tổng Cục Thuế hiện có 26 tổ chức Đảng trực thuộc, trong đó có 1 đảng bộ bộ phận và 25 chi bộ. Về trình độ chuyên môn của đảng viên: có 8 đảng viên có trình độ tiến sĩ, 128 đảng viên có trình độ thạc sỹ, 278 đảng viên có trình độ đại học, 3 đảng viên có trình độ trung học và cao đẳng, 17 đảng viên có trình độ công nhân viên kỹ thuật, nhân viên phục vụ; Về trình độ lý luận: có 61 đảng viên có trình độ cao cấp và cử nhân chính trị, 152 đảng viên có trình độ lý luận chính trị trung cấp, còn lại là đảng viên có trình độ lý luận chính trị sơ cấp trở xuống.

Nhật Minh (thực hiện)