Những tổ chức tài chính nhỏ sẽ được ưu đãi lớn (ảnh minh họa) ảnh: Đức Minh

Chính sách này áp dụng cho những đối tượng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép thành lập trước ngày 01/01/2014 theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, nhưng không đủ điều kiện được áp dụng chính sách ưu đãi thuế quy định (tại điểm a khoản 1 Điều 15) Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN.

Chính sách ưu đãi thuế thí điểm như sau:

Áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% đối với phần thu nhập của tổ chức tài chính vi mô. Từ ngày 01/01/2016, được áp dụng thuế suất 17%.

Được miễn thuế TNDN trong 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với phần thu nhập có được (từ việc thực hiện hoạt động tài chính vi mô). Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên kể từ khi tổ chức này có thu nhập chịu thuế.

Nguyên tắc, điều kiện, thủ tục áp dụng chính sách miễn thuế, giảm thuế thực hiện theo quy định của văn bản pháp luật về thuế TNDN và văn bản pháp luật về quản lý thuế.

Riêng Tổ chức tài chính quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương tiếp tục thực hiện chính sách ưu đãi thuế TNDN đã được Bộ Tài chính hướng dẫn tại Thông tư số 116/2012/TT-BTC ngày 18 /7/ 2012.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung kịp thời./.

Vũ Long