Sáng ngày 9/12/2021, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng dự, chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị có các ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.

Dự hội nghị tại các điểm cầu trung ương và các điểm cầu trong toàn quốc có các ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, ủy viên Trung ương Đảng, các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội của trung ương và địa phương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị cán bộ toàn quốc về xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì Hội nghị cán bộ toàn quốc về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tại điểm cầu Bộ Tài chính, có sự tham dự của các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, lãnh đạo các tổng cục trực thuộc Bộ Tài chính, các đồng chí là thủ trưởng cấp vụ, cục và tương đương trực thuộc Bộ Tài chính và các đồng chí chuyên trách công tác Đảng của Đảng ủy Bộ Tài chính.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trương Thị Mai - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trình bày báo cáo những nội dung chủ yếu về Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, mới đây, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận và thống nhất cao ban hành kết luận về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; và quy định mới về những điều đảng viên không được làm.

Để triển khai thực hiện thật tốt các kết luận và quy định mới này, Bộ Chính trị đã sớm xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện, Hội nghị cán bộ toàn quốc trực tuyến phổ biến, quán triệt những nội dung cốt lõi của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và kế hoạch triển khai thực hiện nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng.

Đại hội XIII của Đảng đã bổ sung những nhận thức mới quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đặc biệt, đã nhấn mạnh tới việc gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đây cũng là nhiệm vụ, phương hướng trọng tâm của cả nhiệm kỳ Đại hội XIII và những năm tiếp theo: "Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh".

Ngay sau Đại hội XIII của Đảng, có thể thấy, nhiều văn bản chỉ đạo đã được ban hành nhằm cụ thể hóa tinh thần Đại hội vào cuộc sống, biến những quyết định của đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế đã được ban hành, trong đó có nhiều văn bản chỉ đạo trực tiếp trong lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị cán bộ toàn quốc về xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị cán bộ toàn quốc về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ảnh: Đức Minh

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất rất cao sự cần thiết phải ban hành Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm thay thế Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã ban hành trong thời gian qua, nhất là các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Quy định số 37-QĐ/TW cập nhật những vấn đề phát sinh mới đặt ra trong thực tiễn tổ chức thực hiện, đặc biệt là biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Sau khi Quy định số 37-QĐ/TW có hiệu lực, thực hiện nhiệm vụ được giao, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành Văn bản số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021, hướng dẫn thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm.

Tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã trình bày báo cáo những nội dung chủ yếu về kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kế hoạch triển khai thực hiện kết luận và quy định những điều đảng viên không được làm.

Hội nghị đã nghe tham luận của các đại biểu: Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện Quân uỷ Trung ương; đại diện Đảng uỷ Công an Trung ương; Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Đồng Tháp; Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La; Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng; Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai; Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng…