Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc với Thành ủy TP. Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo chủ chốt TP. Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc với Thành ủy TP. Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo chủ chốt TP. Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc với Thành ủy TP. Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các lãnh đạo chủ chốt TP. Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc với Thành ủy TP. Hồ Chí Minh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các lãnh đạo chủ chốt TP. Hồ Chí Minh.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc với Thành ủy TP. Hồ Chí Minh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc với Thành ủy TP. Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các cán bộ trong Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo chủ chốt TP. Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc với Thành ủy TP. Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cán bộ Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo chủ chốt TP. Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc với Thành ủy TP. Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cán bộ Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo chủ chốt TP. Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc với Thành ủy TP. Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các cán bộ TP. Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc với Thành ủy TP. Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc với Thành ủy TP. Hồ Chí Minh

Toàn cảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận tại buổi làm việc.