Cán bộ hải quan

Cán bộ hải quan rà soát tờ khai nhập khẩu hàng hóa của DN. Ảnh: Phi Vũ

Cụ thể, Tổng cục Hải quan vừa ban hành công văn 713/TCHQ-GSQL yêu cầu cục trưởng cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan thực hiện thực hiện một số biện pháp nghiệp vụ nhằm đảm bảo thực hiện thủ tục chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) theo đúng quy định của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan cho biết, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính, người khai hải quan phải khai đầy đủ các thông tin trên tờ khai hải quan theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 01 hoặc mẫu số 02 Phụ lục 11 ban hành kèm theo thông tư.

Đồng thời, người khai hải quan gửi các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan quy định tại Điều 16 thông tư theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 03 Phụ lục II cho cơ quan hải quan thông qua hệ thống xử lỷ dữ liệu điện tử hải quan, theo đó tại chỉ tiêu thông tin số 3.9.12 người khai phải nộp bản scan C/O.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, rà soát tại một số đơn vị cho thấy nhiều tờ khai hải quan nhập khẩu có thông tin C/O đã thông quan, áp dụng thuế suất thuế ưu đãi đặc biệt theo các Hiệp định thương mại tự do nhưng không đính kèm bản scan C/O theo quy định dẫn trên.

Vì vậy, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị hải quan rà soát các tờ khai hải quan đã thông quan và được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt nhưng chưa đính kèm bản scan của C/O để yêu cầu người khai hải quan nộp bổ sung bản scan C/O lên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Chấn chỉnh công chức đã tiếp nhận, xử lý các tờ khai nhập khẩu không đính kèm bản scan C/O để đảm bảo thực hiện việc khai, nộp hồ sơ hải quan đúng quy định. Báo cáo kết quả về Cục Giám sát quản lý về hải quan./.

Ngọc Linh