Cụ thể, đối với PPI có 3 mặt hàng, trong đó PPI hàng nông lâm nghiệp và thủy sản 6 tháng đầu năm tăng 1,13% so với cùng kỳ năm 2014; PPI hàng công nghiệp giảm 0,6%; PPI dịch vụ tăng 2,66% so với cùng kỳ 2014.

Đối với chỉ số giá xuất khẩu (XK) hàng hóa 6 tháng đầu năm giảm 3,62% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá nhập khẩu (NK) hàng hóa giảm 3,64% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2015, tỷ giá thương mại (ToT) hàng hóa của chỉ số giá XK và chỉ số giá nhập khẩu tăng 0,02% so với cùng kỳ.

Theo Tổng cục Thống kê, công bố 3 chỉ số này nhằm phục vụ cho các DN, nhà sản xuất dùng để phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tính toán hiệu quả kinh tế, ký kết hợp đồng cũng như phục vụ cho công tác quản lý, điều hành, xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất, kế hoạch NK hàng hóa cho hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế…

Sử dụng chỉ số xuất, nhập khẩu hàng hóa để loại trừ yếu tố biến động giá trong cân đối xuất, nhập khẩu, cán cân thanh toán và giảm phát trong công tác thống kê tài khoản quốc gia.

Đối với ToT phản ánh mối quan hệ tỷ lệ giữa giá hàng XK với giá hàng NK của quốc gia trong một thời kỳ nhất định. Nhìn vào biến động tỷ giá ToT phản ánh thay đổi thu nhập của quốc gia theo hàng hóa NK. Khi ToT giảm, đồng nghĩa với thu nhập quốc gia giảm vì cần phải tăng thêm hàng XK để mua được một đơn vị hàng NK định trước. Khi ToT lớn hơn 100 nghĩa là với điều kiện kinh tế hiện tại, XK đang được hưởng lợi về giá so với NK. Ngược lại, khi ToT nhỏ hơn 100, XK đang bất lợi về giá so với NK./.

Phúc Nguyên