Số liệu từ Bộ Tài chính cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 32.406 tỷ đồng, tăng 12,65% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng tài sản ước đạt 721.000 tỷ đồng, tăng 23,77% so với cùng kỳ năm 2021. Cũng trong 2 tháng đầu năm 2022, các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 588.067 tỷ đồng, tăng 22,17% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm 2 tháng đầu năm tăng 12,56% so với cùng kỳ
Thị trường bảo hiểm duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực. Ảnh: Duy Dũng.

Theo số liệu ước tính của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, trên thị trường bảo hiểm nhân thọ, đến hết tháng 2/2022, tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt là 21.888 tỷ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 53,4%; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 17,5%; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 17,1%; sản phẩm phụ chiếm tỷ trọng 10,3%.

Các sản phẩm bảo hiểm còn lại chiếm tỷ trọng 1,65%, trong đó, sản phẩm bảo hiểm trọn đời chiếm 0,2%, sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm 0,8%, sản phẩm bảo hiểm trả tiền định kỳ chiếm 0,1%, sản phẩm bảo hiểm hưu trí chiếm 0,2%, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm 0,32%, sản phẩm bảo hiểm sinh kỳ chiếm 0,001%.

Bên cạnh đó, phí bảo hiểm khai thác mới 2 tháng năm 2022 giảm 9,5% đạt 6.059 tỷ đồng. Tổng số tiền bảo hiểm các doanh nghiệp đã chi trả 2 tháng năm 2022 cho các sản phẩm bảo hiểm là 5.419 tỷ đồng.

Trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, cũng theo số liệu từ Hiệp hội, tính đến hết tháng 2 năm 2022, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 11.248 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ, bồi thường 2.709 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 24,1% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Trong đó, bảo hiểm xe cơ giới doanh thu đạt 3.170 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 28,2% trong tổng doanh thu toàn thị trường, tăng 10,1% so với cùng kỳ, bồi thường 979 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 30,9%. Doanh thu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới đạt 733 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6,5 %, tăng 8,4% so với cùng kỳ, bồi thường 108 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 14,8%. Doanh thu bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện đạt 2.436 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 21,7%, bồi thường 871 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 35,8%

Bảo hiểm sức khỏe doanh thu đạt 3.421 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 30,4%, tăng 15,3% so với cùng kỳ, bồi thường 858 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 25,1%. Bảo hiểm tài sản thiệt hại doanh thu đạt 1.669 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 14,8%, tăng trưởng 9,7%, bồi thường 254 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 15,2%. Bảo hiểm cháy nổ doanh thu đạt 1.398 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 12,4%, tăng trưởng 15,9%, bồi thường 391 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 28% …