Trong đó trả nợ trong nước khoảng 137.475 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 24.211 tỷ đồng.

Về rút vốn, trong tháng 5 năm 2021 các chủ dự án đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 21 triệu USD. Lũy kế đến 20/5/2021, các chủ dự đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài khoảng 604 triệu USD (tương đương khoảng 13.943 tỷ đồng), trong đó cấp phát khoảng 406 triệu USD, cho vay lại khoảng 198 triệu USD.

Tính đến hết tháng 5/2021, các dự án được bảo lãnh vay trong nước không thực hiện rút vốn, trả gốc khoảng 510 tỷ đồng, trả lãi và phí khoảng 477 tỷ đồng; các dự án được bảo lãnh vay nước ngoài cũng không thực hiện rút vốn, trả gốc khoảng 8.312 tỷ đồng, trả lãi và phí khoảng 1.501 tỷ đồng.

Cũng theo Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, liên quan tới nợ chính quyền địa phương, trong 5 tháng không phát sinh tạm ứng tồn ngân Kho bạc Nhà nước cho ngân sách địa phương. Tính đến ngày 22/5/2021, ngân sách địa phương đã hoàn trả toàn bộ số tạm ứng ngân quỹ nhà nước.

Đức Minh