Bộ Tài chính tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư công

Trong Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2023, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị trực thuộc THTK, CLP trên tất cả các lĩnh vực quản lý và đặc biệt lưu ý đến công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư công.

Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu thủ trưởng các đơn vị quyết liệt chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu trong năm 2023; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cả về thể chế, cơ chế, chính sách, trên nguyên tắc cấp nào ban hành cấp đó phải tháo gỡ, trường hợp vượt quá thẩm quyền, báo cáo cấp trên trực tiếp; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị các cấp, bảo đảm hiệu quả, thực chất trong xử lý công việc.

Bộ Xây dựng đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Trong Chương trình THTK, CLP năm 2023, Bộ Xây dựng đưa ra mục mục tiêu phấn đấu cân đối nguồn lực để thực hiện việc cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, thực hiện tiết kiệm triệt để, chống lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ, đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ thống nhất từ khâu lập dự toán đến triển khai phân bổ, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước.

Đặc biệt, Bộ Xây dựng sẽ thực hiện rà soát toàn bộ các khoản chi chuyển nguồn ngân sách nhà nước đến ngày 31/12/2022 để hủy bỏ, thu hồi về ngân sách nhà nước các khoản chuyển nguồn không có nhu cầu sử dụng hoặc quá thời gian giải ngân theo quy định.

Hà Nội thanh tra, kiểm tra lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực

UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện các kết luận tại Hội nghị Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, thanh tra tập trung vào những lĩnh vực chuyên môn sâu, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, thanh tra, kiểm toán. Tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu để xảy ra các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực rất nghiêm trọng…