Cụ thể, theo chỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 vừa được Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi ký ban hành, ngay trong tháng 1/2024 phải tập trung xây dựng chương trình công tác, kế hoạch năm 2024 của cơ quan, đơn vị có trọng tâm, trọng điểm bám sát chương trình công tác, chủ đề năm của UBND thành phố.

Đồng thời tổ chức phân công nhiệm vụ theo hướng “cá thể hóa trách nhiệm, cụ thể hóa công việc”, mỗi công việc được giao cho một đơn vị, một công chức, viên chức làm đầu mối chủ trì theo dõi xử lý và chịu trách nhiệm chính. Đơn vị và công chức, viên chức phối hợp chịu trách nhiệm xử lý các nội dung liên quan thuộc lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ được phân công.

Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh được giao làm đầu mối tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn năm 2024. Ảnh Đỗ Doãn
Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh được giao làm đầu mối tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn trong năm 2024. Ảnh: Đỗ Doãn

Trong quá trình phối hợp để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền, chỉ lấy ý kiến các cơ quan liên quan trực tiếp đến đề án, dự án..., không lấy ý kiến phối hợp của cơ quan không liên quan hoặc không cần thiết. Cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời đúng hạn, đúng chức năng, nhiệm vụ, có quan điểm, trách nhiệm rõ ràng, không trả lời chung chung, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc.

Kiên quyết không để xảy ra tình trạng chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực, lãng phí nguồn lực, cơ hội của Nhà nước, xã hội, người dân, doanh nghiệp; tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính để phát hiện, xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức không chịu xử lý, vi phạm.

Cũng theo chỉ thị này, Sở Tài chính được giao làm đầu mối, theo dõi, giải quyết kiến nghị, khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước trực thuộc UBND thành phố. Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố tăng cường phối hợp các cơ quan Trung ương theo dõi việc phê duyệt và triển khai Đề án tiếp tục sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả Kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2022 - 2025. Sở Xây dựng làm đầu mối giải quyết các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh…

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cũng giao Sở Nội vụ theo dõi đánh giá, kiểm tra việc thực thi công vụ, kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chương trình công tác năm, chủ đề năm trên địa bàn. Đây là một trong những cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc địa phương quản lý.