TP. Hồ Chí Minh: Tiết kiệm hơn 1.000 tỷ đồng kinh phí quản lý hành chính
Trụ sở UBND TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Sơn Nam

Theo UBND TP. Hồ Chí Minh, 100% cơ quan, đơn vị quản lý hành chính nhà nước thuộc sở, ngành, UBND TP. Thủ Đức, các quận, huyện, UBND cấp xã, phường, thị trấn thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước. 100% cơ quan hành chính triển khai cơ chế khoán kinh phí, xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản.

Trong đó, hầu hết đơn vị đã quy định cụ thể việc phân phối thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức gắn với hiệu suất công tác trên cơ sở đánh giá, phân loại; đồng thời thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong cơ quan, đơn vị; từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả làm việc, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức trong thi hành công vụ.

Trong đó, khối thành phố tiết kiệm 340,15 tỷ đồng, tỷ lệ kinh phí tiết kiệm được so với kinh phí thực hiện tự chủ là 25,78%; đã phân phối 293,15 tỷ đồng chi khen thưởng, phúc lợi, quỹ dự phòng, chi thu nhập tăng thêm.

Khối quận, huyện tiết kiệm hơn 257,8 tỷ đồng; tỷ lệ kinh phí tiết kiệm được so với kinh phí giao thực hiện tự chủ là 24,8%. Khối phường, xã, thị trấn tiết kiệm 403,5 tỷ đồng; tỷ lệ kinh phí tiết kiệm được so với kinh phí giao thực hiện tự chủ là 27,65%.

UBND TP. Hồ Chí Minh đánh giá, việc thực hiện các quy chế này ngày càng đi vào thực chất, qua đó đã giúp việc quản lý, sử dụng kinh phí giao khoán cũng như kinh phí tiết kiệm tại các cơ quan được chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Thông qua thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và sử dụng kinh phí được giao tiết kiệm, hiệu quả, các cơ quan thực hiện khoán kinh phí đã tiết kiệm và sử dụng nguồn tiết kiệm để tăng thu nhập cho cán bộ, công chức.