TP. Hồ Chí Minh: Tổng thu nội địa năm 2022 ước thực hiện được 319.500 tỷ đồng