Hỏi: Công ty chúng tôi được ủy quyền của 1 công ty Nhật Bản để tổ chức thực hiện thử nghiệm lâm sàng vắc xin phòng Covid-19. Trong quá trình triển khai chúng tôi có chính sách chi trả hỗ trợ cho người tình nguyện và cán bộ y tế địa phương tham gia chương trình thử nghiệm lâm sàng. Vậy đối với khoản hỗ trợ này của người tình nguyện và cán bộ y tế địa phương có phải chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) không?

Trả lời: Thông tư số 111/2013/ TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN hướng dẫn như sau:

Các khoản thu nhập chịu thuế: Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế TNCN và Điều 3 Nghị định số 65/2013/ NĐ-CP, các khoản thu nhập chịu thuế TNCN bao gồm: Thu nhập từ tiền lương, tiền công. Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm: Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức.

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại Điểm c, d, Khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp công ty trả tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân theo hướng dẫn tại Điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.