Thông tư quy định chi tiết về việc tổ chức hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, hồ sơ, quy trình thủ tục cấp giấy chứng nhận điều kiện kinh doanh, chế độ kế toán, báo cáo, quản lý tài chính đối với dịch vụ này.

Cụ thể, các DN kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài phải bố trí các thiết bị điện tử và hệ thống camera để theo dõi, giám sát thường xuyên toàn bộ hoạt động trong Điểm kinh doanh (24/24h). DN phải xây dựng quy chế giám sát, theo dõi an ninh đối với Điểm kinh doanh, có trách nhiệm cung cấp quy chế, tài liệu, hồ sơ, hình ảnh cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. DN phải mở Sổ theo dõi để kiểm soát các đối tượng được phép chơi, đối tượng được phép ra, vào Điểm kinh doanh, lưu trữ tối thiểu 2 năm để phục vụ công tác quản lý của cơ quan chức năng.

Trong quá trình hoạt động, DN được quyền thay đổi số lượng, chủng loại máy, loại hình trò chơi điện tử có thưởng và tỷ lệ máy trò chơi điện tử có thưởng nhưng phải đảm bảo tuân thủ đúng các quy định về số lượng, chủng loại máy, loại hình trò chơi điện tử có thưởng và tỷ lệ máy trò chơi điện tử có thưởng quy định tại Thông tư này và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Trường hợp có thay đổi về số lượng, chủng loại máy, loại hình trò chơi điện tử có thưởng và tỷ lệ máy trò chơi điện tử có thưởng, trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày thay đổi về số lượng, chủng loại máy, loại hình trò chơi điện tử có thưởng và tỷ lệ máy trò chơi điện tử có thưởng, DN có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản gửi Bộ Tài chính, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Cục Thuế địa phương để theo dõi, quản lý.

Nhà sản xuất, cung cấp máy trò chơi điện tử có thưởng và tổ chức kiểm định độc lập máy trò chơi điện tử có thưởng được phép cung cấp máy trò chơi điện tử có thưởng và cung cấp dịch vụ kiểm định máy trò chơi điện tử có thưởng tại Việt Nam, nếu được phép hoạt động tại thị trường Macao và đã được công bố trên trang website: www.dicj.gov.mo.

Thông tư cũng quy định DN phải xây dựng Quy chế giải quyết tranh chấp giữa người chơi với người chơi, giữa người chơi với DN trong Điểm kinh doanh.

DN phải đăng ký với cơ quan thuế trực tiếp quản lý về chính sách giảm giá. DN chỉ được giảm giá với người chơi mua đồng tiền quy ước với giá trị tối thiểu là 50.000 đô la Mỹ (USD)/lần.

Các DN theo quy định tại Khoản 1 Điều 51 Nghị định số 86/2013/NĐ-CP được phép tiếp tục kinh doanh các máy trò chơi điện tử có thưởng đã mua và đang kinh doanh trước khi Thông tư này có hiệu lực thi hành, cho đến khi thay thế các máy mới. Các máy trò chơi điện tử có thưởng mua kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành phải đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Trong thời hạn một năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các DN theo quy định tại Khoản 1 Điều 51 Nghị định số 86/2013/NĐ-CP phải điều chỉnh lại tỷ lệ trả thưởng của các máy trò chơi điện tử có thưởng hiện đang kinh doanh đảm bảo phù hợp với quy định tại Thông tư này và phải làm thủ tục kiểm định lại trước khi đưa máy vào sử dụng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2014./.

Tài Tâm