Trường hợp mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài phục vụ mục đích tài trợ, viện trợ của tổ chức