>> Bộ Nông nghiệp thu gọn đầu mối kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu

Theo đó, Bộ NN&PTNT giao Cục Bảo vệ thực vật thực hiện đồng thời kiểm dịch và kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu trước thông quan theo quy định của pháp luật; thực hiện kiểm dịch kén tằm, côn trùng theo quy định của pháp luật.

Cục Thú y thực hiện đồng thời kiểm dịch và kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc động vật nhập khẩu truớc thông quan theo quy định pháp luật.

Quyết định nêu rõ, Tổng cục Thủy sản, Cục Chăn nuôi, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y có trách nhiệm rà soát, sửa đổi, bổ sung các chỉ tiêu kiểm tra chuyên ngành, thủ tục hành chính về kiểm tra chuyên ngành trước thông quan để thực hiện theo phân công nhiệm vụ quy định. Thông tin, phối hợp chặt chẽ để thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu sau thông quan theo quy định pháp luật.

Vụ Pháp chế chủ trì và các đơn vị rà soát, sửa đổi, bổ sung, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định thủ tục hành chính để thực thi các nội dung mà Bộ NN&PTNT đã phân công.

Phúc Nguyên