han che thanh toan tien mat

Không được thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp.

Theo đó, các tổ chức sử dụng vốn, kinh phí ngân sách nhà nước không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch, trừ một số trường hợp được phép thanh toán bằng tiền mặt theo quy định của Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước.

Trong giao dịch chứng khoán cũng qui định, các tổ chức, cá nhân không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán cũng như trong các giao dịch chứng khoán đã đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán.

Trong giao dịch tài chính doanh nghiệp cũng qui định không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp. Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng cũng không sử dụng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau.

Nghị định cũng qui định, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thỏa thuận với khách hàng về kế hoạch rút tiền mặt và việc khách hàng thông báo trước khi rút tiền mặt với khối lượng lớn. Các đơn vị giao dịch với Kho bạc Nhà nước có nhu cầu rút tiền mặt thì thực hiện việc đăng ký theo qui định của Bộ Tài chính.

Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính và các bộ, ngành; ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp và báo cáo định kỳ hàng năm về tình hình thực hiện Nghị định trong lĩnh vực và phạm vi quản lý của mình, gửi Ngân hàng Nhà nước tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

M.A