bảo hiểm xe cơ giới

Thông tư 04 nâng mức chi trả bảo hiểm để tăng cường quyền lợi cho người tham gia.

Thông tư 04/2021/TT-BTC quy định chi tiết khoản 2 Điều 7 về phí bảo hiểm, khoản 2 Điều 8 về mức trách nhiệm bảo hiểm, khoản 2 Điều 27 về tỷ lệ của từng nội dung chi của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới, khoản 3 Điều 28 về cơ cấu tổ chức quản trị, điều hành và công tác lập dự toán, kế toán và quyết toán của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới, khoản 2 Điều 30 về quy trình, thủ tục và hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo từ Quỹ bảo hiểm xe cơ giới, hoàn trả các khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm đã tạm ứng bồi thường theo quy định tại Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Thông tư 04 sẽ thay thế: Thông tư số 22/2016/TT-BTC; Thông tư số 103/2009/TT-BTC; Thông tư số 43/2014/TT-BTC;…

Thông tư 04 đã tập trung vào 5 nội dung mà Chính phủ giao Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 03/2021/NĐ-CP, như: phí bảo hiểm; mức trách nhiệm bảo hiểm; tỷ lệ của từng nội dung chi của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới; cơ cấu tổ chức, quản trị, điều hành và công tác lập dự toán, kế toán, quyết toán của quỹ; quy trình, thủ tục và hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo, hoàn trả các khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm đã tạm ứng bồi thường.

Đáng lưu ý, tại Điều 4 Thông tư 04 đã nâng mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra từ 100 triệu đồng/1 người/1 vụ tai nạn lên 150 triệu đồng cho 1 người trong một vụ tai nạn./.

Duy Thái