Ngoài củ, quả tươi, các vật thể như: Cây và các bộ phận còn sống của cây; cỏ và hạt cỏ; sinh vật có ích sử dụng trong lĩnh vực bảo vệ thực vật và thực vật nhập khẩu phát hiện đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam, là những vật thể phải phân tích nguy cơ dịch hại.

Các vật thể trên sẽ được miễn phân tích nguy cơ dịch hại trong các trường hợp là giống cây trồng phục vụ nghiên cứu khoa học hoặc sinh vật có ích phục vụ nghiên cứu khoa học. Với các trường hợp khác sẽ do Bộ NN&PTNT quyết định.

Việc nhập khẩu các vật thể nêu trên phải có Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu và thực hiện kiểm dịch thực vật theo quy định.

Theo customs.vn