Trả lời: 1. HĐĐT lập có sai tên hàng hóa, dịch vụ:

Tại Điều 9 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính, hướng dẫn xử lý đối với HĐĐT đã lập thì trường hợp HĐĐT lập sai tên hàng hóa, dịch vụ thì bên mua và bên bán thực hiện lập biên bản ghi rõ nội dung sai sót đồng thời lập HĐĐT điều chỉnh tên hàng hóa, dịch vụ theo hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011.

2. Về việc cấp mã số thuế cho người phụ thuộc:

Trường hợp hồ sơ đăng ký cấp mã số thuế cho người phụ thuộc được gửi bằng phương thức điện tử, để tra cứu hồ sơ được nộp thành công hay bị lỗi, đề nghị Công ty tra cứu trên Hệ thống thuế điện tử Etax tại website “http://thuedientu.gdt.gov.vn” hoặc liên hệ với Phòng Quản lý Kê khai và Kế toán thuế, số điện thoại: 02223.826261 được hướng dẫn và hỗ trợ.

Hỏi: Công ty đã được cấp mã số thuế nhà thầu 10 số, khi bổ sung thêm nhà thầu nước ngoài công ty có phải cấp thêm mã số thuế nhà thầu không?

Trả lời: Căn cứ điểm e khoản 3 Điều 5 Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 3/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về cấp mã nhà thầu: Trường hợp công ty thực hiện kê khai, nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài thì được cấp mã số thuế 10 chữ số (gọi là mã số thuế nộp thay) để kê khai, nộp thuế thay cho tất cả các nhà thầu. Công ty không phải nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với mã số thuế nộp thay khi có thay đổi, bổ sung thêm nhà thầu.../.