Ngày 29/11, tại Hà Nội, Diễn đàn pháp luật thường niên 2023 với chủ đề “Xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” đã được tổ chức dưới sự phối hợp của Bộ Tư pháp, UNDP và Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam.

Sự kiện này nằm trong khuôn khổ Dự án Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (Dự án EU JULE) được tài trợ bởi EU, với đóng góp tài chính từ UNDP và UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc).

UNDP sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong xây dựng thể chế nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
Quang cảnh hội nghị

Tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc cho biết, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị trong tiến trình đổi mới toàn diện đất nước, hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả và phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Đây cũng là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong những năm vừa qua.

Qua hơn 35 năm đổi mới và hơn 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Ðảng đã đạt được những thành tựu rất quan trọng. Tuy nhiên, công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam vẫn còn nhiều viêc cần phải làm để đáp ứng yêu cầu phát triển, quản lý và bảo vệ đất nước trong tình hình mới.

Ngày 09/11/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Nghị quyết xác định các quan điểm, mục tiêu cùng các nhiệm vụ và giải pháp nhằm xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới; là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan định hướng việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đúng mục tiêu nhiệm vụ đề ra.

Ông Ngọc cho biết, cho đến nay, các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức đã và đang xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết nói trên của Ban Chấp hành Trung ương Đảng với nhận thức rằng, sự thắng lợi trong thực hiện Nghị quyết hoàn toàn phụ thuộc vào quyết tâm chính trị và hành động quyết liệt của từng cơ quan, tổ chức, mỗi cán bộ, đảng viên cũng như của mỗi người dân Việt Nam yêu nước. Bên cạnh đó, sự đồng tình, ủng hộ và hỗ trợ thân tình của bạn bè quốc tế cũng sẽ tạo thêm sức mạnh và nguồn lực để Việt Nam sớm đạt được những kết quả mong đợi trong nỗ lực xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của mình.

Phát biểu tại sự kiện, Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam Ramla Khalidi đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc xây dựng thể chế, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Bà cho biết, UNDP Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Việt Nam trong xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong thời gian tới. Trong đó, nhấn mạnh việc hỗ trợ Việt Nam xây dựng năng lực và tăng cường thể chế, tiếp cận công lý công bằng, thúc đẩy bình đẳng giới và di cư an toàn.

"Mô hình Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam không ngừng được hoàn thiện, vận hành theo cơ chế "Ðảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ", góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"- Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc khẳng định.