TT

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 2

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điểm lại các nội dung đã được thảo luận, quyết định tại phiên họp và nhấn mạnh thêm một số vấn đề cần lưu ý.

Về việc thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), quản lý và sử dụng Quỹ BHXH năm 2020, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan tăng cường hơn nữa kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng Quỹ BHXH; rà soát trách nhiệm về quản lý nhà nước của các quỹ trong quản lý, trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật đối với các quỹ này.

Lưu ý tình trạng các quỹ ngắn hạn còn kết dư lớn, UBTVQH đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, chỉ đạo cả về định mức, mức đóng, phạm vi và mức chi để đảm bảo cho việc sử dụng các quỹ đúng tính chất là các quỹ ngắn hạn; tránh tiêu cực và trục lợi trong việc sử dụng Quỹ BHXH, đề xuất các giải pháp để bảo đảm tính an toàn của quỹ trong dài hạn. Đồng thời, đề nghị Chính phủ khẩn trương chỉ đạo công tác nghiên cứu, xây dựng, xem xét trình Quốc hội thông qua Luật BHXH (sửa đổi) để kịp thời thể chế hóa Nghị quyết 28 của Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

Bên cạnh đó, UBTVQH đã thông qua nguyên tắc định mức chung về tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022; giao Ủy ban Tài chính - Ngân sách chủ trì, phối hợp với Ủy ban Pháp luật, các ủy ban của Quốc hội và Bộ Tài chính rà soát, thống nhất các nội dung còn có ý kiến khác nhau hoặc cần phải làm rõ thêm để hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết gửi xin ý kiến UBTVQH bằng văn bản trước khi ký ban hành. Nghị quyết này cùng với nghị quyết về định mức chi đầu tư công là căn cứ quan trọng cho việc xây dựng dự toán NSNN năm 2022 và cho thời kỳ ổn định ngân sách trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Về các vấn đề khác, UBTVQH đã thông qua Quy chế làm việc mẫu của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; thông qua 2 nghị quyết thành lập các Đoàn giám sát chuyên đề của UBTVQH trong năm 2022 là giám sát về việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và giám sát việc thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân; xem xét báo cáo của Ban Dân nguyện về tình hình giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri, kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Ngoài các nội dung được xem xét trong các phiên họp thường kỳ, Chủ tịch Quốc hội cho biết trong trường hợp cần thiết UBTVQH có thể họp phiên không thường kỳ hoặc phiên họp chuyên đề để kịp thời giải quyết những nội dung mà Chính phủ trình, nhất là cụ thể hóa Nghị quyết 30/2021/QH15 của Quốc hội trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; hoặc tổ chức phiên họp chuyên đề của UBTVQH về các công tác xây dựng pháp luật, đảm bảo yêu cầu chất lượng cao hơn đối với các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội./.

Dương An