thủ tục hành chính

Quang cảnh hội nghị tổng kết năm 2020 do Văn phòng Bộ Tài chính tổ chức ngày 4/1/2020. Ảnh: Đức Minh

Ngày 4/1, tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2020, mặc dù khối lượng các đề án và công việc phát sinh trong năm khá lớn, song nhờ sự phối kết hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Tài chính, các đề án về cơ bản hoàn thành theo đúng tiến độ đã đăng ký.

Đơn cử trong năm 2020, Văn phòng Bộ Tài chính đã tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Tài chính ký ban hành 60 quyết định chỉ đạo, điều hành; đồng thời theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Bộ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong giải quyết công việc, thực hiện chương trình công tác của Bộ Tài chính và Chính phủ.

Thực hiện vai trò là đầu mối, Tổ trưởng Tổ công tác xây dựng Trung tâm chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài chính, Văn phòng đã phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và đơn vị tư vấn trong việc nghiên cứu, tập hợp, cung cấp số liệu, xây dựng bài toán nghiệp vụ, phạm vi, cách thức hiển thị, các chỉ tiêu chính, trọng yếu... phục vụ công tác xây dựng hệ thống Trung tâm điều hành của Bộ Tài chính (IOC).

Cũng theo báo cáo tại hội nghị, tính đến hết 10/12/2020, Văn phòng Bộ Tài chính đã phối hợp với các đơn vị thực hiện đánh giá tác động đối với 372 thủ tục hành chính (TTHC) tại các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) thuộc lĩnh vực thuế, chứng khoán, bảo hiểm, tài chính ngân hàng.

Từ 1/1/2020 đến hết ngày 10/12/2020, Văn phòng Bộ Tài chính đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ trình Bộ ban hành 14 quyết định công bố bãi bỏ 37 TTHC; sửa đổi, bổ sung, thay thế 60 TTHC trong các lĩnh vực: hải quan, kho bạc, công sản, thuế và kế toán, kiểm toán, quản lý nợ. Nhờ vậy, tính đến 10/12/2020, tổng số TTHC còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính là 979 TTHC.

Cũng trong năm 2020, Văn phòng tiếp tục vận hành mô hình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa tại trụ sở cơ quan Bộ ổn định và hiệu quả. Tính từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 8/12/2020, tổng số hồ sơ tiếp nhận là 1.151 hồ sơ; số hồ sơ đang xử lý trong hạn: 335 hồ sơ; không có hồ sơ quá hạn.

Theo chức năng nhiệm vụ được giao, Văn phòng Bộ Tài chính đã rà soát và tổng hợp báo cáo kết quả cải cách TTHC, cắt giảm điều kiện kinh doanh và cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 3/2020 gửi Văn phòng Chính phủ. Theo đó, tổng số điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính còn hiệu lực hiện nay là 290 điều kiện thuộc 20 ngành, nghề kinh doanh theo quy định tại Phụ lục IV Luật Đầu tư, giảm 80 điều kiện so với năm 2018. Trên cơ sở đó, Văn phòng đã phối hợp với Cục THTK cập nhật và công bố đầy đủ các điều kiện kinh doanh trên Cổng thông tin điện tử của Bộ theo quy định./.

Minh Đức