Theo đó, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt Vegatexco 85 triệu đồng, do không báo cáo các tài liệu như báo cáo tài chính quý II, III, IV/2019; báo cáo tài chính quý I, II, III/2020; báo cáo tài chính bán niên năm 2019, 2020 đã soát xét; báo cáo thường niên năm 2019; báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019.

Bên cạnh đó, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cũng xử phạt 30 triệu đồng đối với ông Vũ Văn Thành, do công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Cụ thể ngày 29/4/2021, ông Vũ Văn Thành mua 500.000 cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An (mã Ck: DIH) dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch tăng từ 0% lên 8,46% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của DIH, trở thành cổ đông lớn của DIH. Đến ngày 21/6/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo sở hữu cổ đông lớn của ông đối với cổ phiếu DIH./.